พื้นที่บริเวณผาชันและสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร อุทยานแห่งชาติผาแต้มในพื้นที่อำเภอโขงเจียม อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะในพื้นที่อำเภอโขงเจียม และพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง
อุทยานธรณี ผาชัน สามพันโบก
ที่มา : นายทวีวัฒน์ นาคไชย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม